Titulinis > Temos > „Omega, Alfa, Iks ir Fiks“ > Jurgos Ivanauskaitės „Kelionių alchemija“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Jurgos Ivanauskaitės „Kelionių alchemija“

MO nr.

4578

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

1.3. Sąmoningai klausytis, pasirinkti tinkamas aktyvaus klausymo strategijas (nusiteikimas aktyviai klausytis, klausymosi tikslo paisymas, informacijos pasižymėjimas).

1.4. Kalbėti atsižvelgiant į adresatą (pažįstami adresatai: jaunesni, bendraamžiai, suaugusieji) ir komunikavimo situaciją (oficiali ir neoficiali). Dažniausiai tinkamai pasirinkti kalbinę raišką ir turinį.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Suprasti klausymosi svarbą bendraujant, kartu susikurti tinkamo klausymosi taisykles ir jų laikytis.

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

1.3.1. Suprasti, kaip reikia klausytis (dėmesys žodžiams, kurie nukreipia į svarbią informaciją, pauzių reikšmė, pasižymėjimo svarba).

1.4.1. Aptarti, kaip informacijos perteikimo būdai priklauso nuo tikslo, adresato ir komunikacinės situacijos.

Mokymosi uždaviniai

Nurodysiu klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nusakysiu svarbiausias jo idėjas ir teigiamas vertybes.

Klausomame tekste išgirsiu ir suvoksiu reikalingą informaciją.

Išsiaiškinsiu, kokie publicistinio stiliaus ypatumai, kokios kalbinės raiškos priemonės padeda kurti savitą kalbėjimo būdą ir stilių.