Titulinis > Temos > Savi stogai > Poezija apie kalbą

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Poezija apie kalbą

MO nr.

3821

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

2.1.17. Aptariant tekstus tinkamai vartoti sąvokas, nurodytas Turinio apimtyje.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu reikalingą informaciją.

Mokėsiu atskleisti kalbančiojo emocinį ryšį su kalba.

Nusakysiu skaitomų tekstų temą, problemas, pagrindinę mintį, vertybes.

Apibūdinsiu lyrinio subjekto emocinę būseną, nusakysiu jo pojūčius.

Atpažinsiu tekste pavartotas kalbinės raiškos priemones.