Titulinis > Temos > Savi stogai > „Savi stogai“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Savi stogai“

MO nr.

3677

Gebėjimai

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.1.4. Skirti teksto tikslą, temą, problemą, pagrindinę mintį.

2.1.11. Žinoti esminius literatūros rūšių ir kai kurių žanrų (apsakymo (novelės), romano, poemos, baladės, tragedijos, dramos, komedijos) požymius ir gebėti juos atpažinti.

2.1.13. Skirti autorių, pasakotoją, lyrinį Aš.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

3.1.20. Vartoti emocinę, vertinamojo pobūdžio leksiką, liepiamosios ir tariamosios nuosakos veiksmažodžius, įvairias retorines priemones (retorinius klausimus, inversijas, pakartojimus) įtikinamojo pobūdžio tekstuose.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinsiu kūrinio sandarą.

Nurodysiu filmo temą, problemą, akcentuojamas vertybes, pagrindinę mintį.

Remdamasis filmo medžiaga charakterizuosiu veikėjus ir darysiu tinkamas išvadas.

Atpažinsiu žanrinius lyrinio kūrinio bruožus.

Rasiu reikalingą informaciją.

Įvertinsiu teiginių teisingumą.