Titulinis

Apie projektą

Apie svetainę „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“

Ši svetainė kuriama įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams. Svetainė bus pildoma naujai sukurtais mokymosi objektais iki 2015 m. sausio mėn.

Lietuvių kalbos 7–8 klasėms svetainę sudaro 10 temų. Kiekvienoje temoje yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms rengiami mokymosi objektai: interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis ir užduočių lapais, žodžių diktantai, įgarsinti diktantai, kalbos sistemos pažinimo užduotys, komiksai, minčių žemėlapiai, interviu, instrukcijos (arba reklamos), istorijos, dienoraščio (arba kelionių įspūdžių), samprotaujamojo rašinio, diskusinio straipsnio šablonai, mokomasis žaidimas, žinynas. Kiekvienai temai yra parengta po 20 testo užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų.

Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Įsivertinti galima naudojantis mokymosi objektui parengtais įsivertinimo teiginiais arba skaitmeniniu „Voratinklio“ įrankiu. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu iš interneto svetainės.

Mokytojo bibliotekoje bus pateiktos visų temų ir skirtingų tipų mokymosi objektų taikymo metodinės rekomendacijos.

Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

 

Apie projektą

Nacionalinį ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ 2012–2015 m. įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį.

Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape (2009–2012 m.) parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones.

Dalyvauti projekte pakviesta 20 mokyklų. 600 dalyvių mokytis padės kompetencijų ugdymo švietimo konsultantai ir projekto darbuotojai. Mokymų programos rengiamos remiantis pirmajame projekto etape paruošta metodine medžiaga, projekto veiksmingumo tyrimo išvadomis, naujausiomis edukologijos mokslo ir pedagoginės praktikos išvadomis ir įžvalgomis, susijusiomis su kompetencijų ugdymu. Organizuojami seminarai, praktikos stebėjimai ir konsultacijos mokyklose. Dalis mokymų vyksta sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Joje dalyviai kartu mokosi, dalijasi sukurta mokomąja medžiaga. 

Be svetainės „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ kuriamos dar dvi interneto svetainės, skirtos dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti: „Geografija 6–8 klasėms“ bei „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“. Šios svetainės bus pildomos naujai sukurtais mokymosi objektais iki 2015 metų. Virtualioje aplinkoje kuriamas mokiniams ir mokytojams skirtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentas. Šis instrumentas sudarys galimybes mokiniui pažinti save kaip besimokantįjį, pasirinkti ir kaupti virtualiame aplanke mokymosi pasiekimų įrodymus. Sukurtas skaitmeninis ugdymo turinys bus prieinamas visoms Lietuvos mokykloms ir savarankiškai besimokantiems mokiniams.

Pirmojo projekto etapo veiklose dalyvavo dešimties Lietuvos mokyklų pedagogai. Mokyklų komandų nariai tapo kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos švietimo konsultantais (iš viso 60) ir savo patirtimi dalijasi su kitais mokytojais. Bendradarbiaujant su mokyklų komandomis parengta kompetencijų ugdymo metodinė medžiaga, knyga mokytojui ir interneto svetainė mokytojams „Kompetencijų ugdymas“. Knygoje ir svetainėje aptariami teoriniai kompetencijų ugdymo aspektai ir aprašomi gerosios patirties pavyzdžiai, kurie svetainėje iliustruojami filmuota medžiaga: pamokomis, jų fragmentais, projektine veikla ir kt.

Sukurti ir projekto mokyklose išbandyti mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo įrankiai: mokinio klausimynai ir įsivertinimo užduočių sąsiuviniai, mokytojo klausimynas ir kompetencijos diagramos mokiniui ir mokytojui. Visi įrankiai su taikymo metodinėmis rekomendacijomis išleisti leidiniu „Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas“. Metodinėse rekomendacijose aprašomos mokėjimo mokytis kompetencijos sritys, pažangos lygiai, vertinimo įrankių naudojimo ir pritaikymo mokykloje, klasėje ar individualiai mokiniui galimybės, pateikiama pavyzdžių.

Sukurtos trys mokymui ir mokymuisi skirtos interneto svetainės: „Lietuvių kalba 5–6 klasėms“, skaitmeninė biblioteka „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“, „Gamtos mokslai 7–8 klasėms“. Lietuvių kalbos svetainėje yra 385 mokymosi objektai 10-ties temų 6 veikloms (rašau, skaitau, klausau, žiūriu, žaidžiu, kuriu), 200 testų užduočių ir biblioteka. Parengtas ir išleistas svetainės vartotojo vadovas. Skaitmeninėje bibliotekoje pateikiama daugiau kaip 60 literatūros kūrinių 5–8 klasių mokiniams. Kūriniai pateikiami TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatais. Šioje skaitmeninėje bibliotekoje esančioje vaizdo medžiagoje (Pagalba) paaiškinta, kaip į įvairius įrenginius – kompiuterius, planšetinius kompiuterius, skaitykles, mobiliuosius, išmaniuosius telefonus, MP3 grotuvus – parsisiųsti reikiamo formato knygas. Gamtos mokslų kurso 60-čiai temų yra sukurta 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai, užduočių lapai – skirti mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų dalykų ir integruotai. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir jo naudojimo metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu iš interneto svetainės. Parengtas ir išleistas svetainės vartotojo vadovas.

Projekte parengtas ir išleistas leidinys „Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos“, skirtas autoriams ir jų konsultantams, vadovėlių vertintojams. Leidinyje aptariami į kompetencijų ugdymą nukreiptų vadovėlių rengimo didaktiniai principai, užduočių, tekstinės ir vaizdinės medžiagos pateikimo ypatumai, pateikta metodinių patarimų, aptariami pavyzdžiai iš jau išleistų vadovėlių.

Sukurta „Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms vadovėlių komplektų koncepcija“ ir „Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms vadovėlių komplektų rengimo metodika“ su pavyzdžiais iš parengto, išleisto ir projekto mokyklose išbandyto vadovėlio komplekto „Pažink“ skyrių 7 ir 8 klasėms. Atlikus tyrimus parengtos „Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms kurso įgyvendinimo rekomendacijos“. Visa ši medžiaga skelbiama projekto interneto svetainėje. Tinklapį perprogramavo Upuro.com.

Mokyklose buvo atliekamas projekto veiksmingumo tyrimas. Parengta ataskaita skelbiama projekto interneto svetainėje.

Išsamiau sužinoti apie projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ ir jo rezultatus, rasti nuorodas į sukurtus produktus galite projekto interneto svetainėje.