Titulinis > Temos > Jausmų malūnai > Arija iš roko operos

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Arija iš roko operos

MO nr.

1139

Gebėjimai

1.1. Nurodyti autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, pagrindinę mintį, keliamas problemas, nurodyti pateikiamus argumentus. Atpažinti ironijos atvejus.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: remiantis nurodytais kriterijais, išsakyti savo požiūrį, jį argumentuoti.

2.1. Suprasti platesnį socialinį kultūrinį kontekstą apimančius grožinius ir negrožinius tekstus.

Žinios ir supratimas

1.1.4. Skirti temą, pagrindinę mintį ir problemą, teiginį ir įrodymą.

1.2.5. Atpažinti kalbėjimo toną (iškilmingas, neutralus, pajuokiamas, ironiškas), neutralią ir emociškai nuspalvintą leksiką, retorinius klausimus, sušukimus, pakartojimus. Paaiškinti jų paskirtį.

2.1.1. Glaustai nusakyti teksto esmę. Rasti reikalingą informaciją.

2.1.5. Suprasti, kad to paties teksto interpretacijos gali būti įvairios, svarbu, kad jos būtų pagrįstos tekstu.

2.1.16. Atpažinti tekste metaforą, ironiją, inversiją, pakartojimą, aliteracijas, asonansus, paaiškinti jų paskirtį ir prasmę.

Mokymosi uždaviniai

Stebėsiu ir įvertinsiu, kaip kompozitoriaus pasirinkta muzikinė forma padeda išreikšti veikėjų mintis ir vertybines nuostatas.

Apibūdinsiu kūrinio atlikėjų/veikėjų nuotaiką, intonacijas.

Literatūros kūrinį palyginsiu su muzikiniu.

Atpažinsiu menines priemones ir paaiškinsiu, kokia jų paskirtis tekste.